Siirry sisältöön

Tällä sivulla:

Lajistoseurannat

Lajistoseurantojen tavoitteena on tarkkailla muutoksia lajien yksilömäärissä, tiheyksissä, esiintymis- tai levinneisyysalueissa tai lajien muodostamien yhteisöjen koostumuksessa. Seurantatietojen perusteella voidaan arvioida luonnon monimuotoisuuden yleistä tilaa ja kehitystä. Seurannat tuottavat tärkeää tietoa myös uhanalaisista, taloudellisesti merkittävistä tai muuten erityistä huomioita vaativista lajeista. Tässä osiossa luetellaan 85 käynnissä olevaa valtakunnallista lajistoseurantaa. Mukaan on otettu vain seurannat, joita tehdään koko Suomen alueelta ja systemaattisesti.

Seurannaksi tulkitaan kaikki lajin esiintymiseen, levinneisyyteen, runsauteen ja lisääntymiseen liittyvän tiedon säännöllinen ja toistuva kerääminen. Työnjaon tulee olla sovittu ja tiedonhallinnan ja tietojen käytettävyyden tulee olla ainakin tyydyttävällä tasolla. Systemaattisuudeksi riittää, että tietty tapa tehdä seurantaa toistuu tai sen on tarkoitus toistua jollain aikavälillä.

Mukana on vuosittain tai muuten säännöllisesti tasaisin väliajoin toteutettavia seurantoja, mutta toisaalta myös seurantoja, joiden taajuus on vaihdellut huomattavasti, esimerkiksi metsäkasvillisuuden seuranta. Mukana on myös seurantoja, joissa aineiston keruu on jatkuvaa ilman varsinaista seurantasykliä, esimerkiksi kasviatlas. Tarkastelussa on mukana sekä pitkään jatkuneita seurantoja, kuten 1950-luvulla aloitetut talvilintulaskennat, sekä vastaperustettuja seurantoja, kuten pölyttäjäseuranta. Varsinkin uusimpien seurantojen jatkuvuus on epävarmaa.

Kimalainen apilaniityllä.
Kansallinen pölyttäjäseuranta pyrkii paikkaamaan tietopuutteita pölyttäjien tilasta Suomessa. Kuva: Teemu Helonheimo

Lajistoseurantojen tyypit: Runsauden, esiintymisen ja levinneisyyden seurannat

Runsausseurannat

Tiedon tasoltaan tarkimmissa lajistoseurannoissa seurataan eliöiden yksilömäärän vaihtelua, eli runsautta, ajan kuluessa. Runsausseurannat ovat menetelmiltään kehittyneimpiä ja käytännön maastotöiltään vaativimpia. Seurantojen tuloksia voidaan käyttää muun muassa

Esiintymisen seurannat

Toiseksi tarkimpia seurantoja ovat lajiston esiintymisen seurannat. Niissä seurataan esiintyykö jotain lajia tietyllä havaintopisteellä vai ei. Yksilöiden lukumäärää ei tavallisesti lasketa. Havainnointi pyrkii kuitenkin olemaan niin tehokasta ja säännönmukaista, että sen perusteella voidaan tietyllä todennäköisyydellä sanoa, ettei lajia esiinny jollain paikalla. Seurannan tuloksia voidaan käyttää

Levinneisyyden seurannat

Yksinkertaisimmillaan seurataan vain lajien levinneisyyttä, ilman tietoa siitä, millä alueilla tai minä ajanhetkinä seurannan kohteena olevia eliöitä ei esiinny. Tämän tarkkuustason havainnointi on yleensä melko satunnaista, mutta havainnot kuitenkin kerätään keskitetysti ja ennalta sovitussa muodossa. Havainnot ovat usein harrastajien keräämiä, eli kansalaistiedettä. Seurannan perusteella voidaan

Metsämyyrä kurkistaa puun oksan takaa.
Luonnonvarakeskus seuraa myyrien kannanvaihtelua koko Suomen alueella vuosittain. Kuva: Riku Lumiaro / Syke

Lajistoseurantojen tyypit: yleis-, erityis- ja vaikutusseurannat

Yleisseurannat

Yleisseurannoilla saadaan tietoa pääelinympäristötyyppien biodiversiteetin tilasta ja biodiversiteetin muutoksista. Pääelinympäristötyyppejä ovat metsät, suot, Itämeri, sisävedet, maatalousympäristöt, tunturit, rakennetut ympäristöt, rannat ja kalliot. Yleisseurannat ovat keskeisessä roolissa, kun arvioidaan luonnonkirjon yleistä tilaa. Niiden tuloksia voidaan käyttää monimuotoisuuden indikaattoreina etenkin silloin, kun on kyse eliöiden runsauden seurannasta.

Erityisseurannat

Erityisseurantojen kohteina ovat ne kansallisesti tai kansainvälisesti uhanalaiset, taloudellisesti merkittävät tai muuten erityistä huomioita vaativat lajit, joiden seurantavelvoite tulee esimerkiksi erilaisista säädöksistä tai sopimuksista. Näissä seurannoissa korostuvat usein lajit, joista Suomella on kansainvälinen erityisvastuu sekä toisaalta EU:n luonto- ja lintudirektiivien liitteissä mainitut EU:n tärkeinä pitämät lajit.

Erityisseurantojen kohteena ovat myös sellaiset taloudellisesti hyödynnettävät lajit, joille asetetaan saalistuskiintiöitä, tai joiden kestävää käyttöä säädellään muuten.

Oma luokkansa ovat lajit, joiden elinkeinonharjoittamiselle aiheuttamista haitoista maksetaan korvauksia, sekä toisaalta vieraslajit, joiden seurantaan liittyy tavoite kantojen kasvun hillitsemisestä.

Vaikutusseurannat

Vaikutusseurannoissa pääpaino on useimmiten elinympäristöjen luonnonhoito- ja ennallistamistoimien vaikutusten seurannassa. Seurannassa voidaan keskittyä myös elinympäristöjen heikentämisen vaikutuksiin. Vaikutusseurantojen tuloksia tarvitaan yleisseurantojen tulosten tulkintaan sekä tulevan kehityksen ennustamiseen, esimerkiksi siihen, mitä voidaan odottaa tapahtuvan, jos jotain elinympäristöä ennallistetaan tietty määrä.

Valkohäntäpeura metsässä.
Valkohäntäpeura on vieraslaji, jonka kantaa seurataan ja säädellään Suomessa. Kuva: Riku Lumiaro / Syke

Seurantatiedon koordinoijat ja muut seurantatietoa tuottavat toimijat

Merkittävimmät lajistoseurantojen koordinaattorit ovat

Harrastajajärjestöistä lajistoseurantoja koordinoivat tai koordinointiin osallistuvat ainakin BirdLife Suomi, Perhostutkijain seura, WWF, Sääksisäätiö ja Lepakkotieteellinen yhdistys. Muita seurantoja koordinoivia tahoja ovat yliopistot, muut luonnontieteelliset museot Luomuksen lisäksi, Biologiset asemat, ELY-keskukset, Ahvenanmaan maakuntahallitus, Suomen luonnonsuojeluliitto, Turun ammattikorkeakoulu ja BirdLifen jäsenyhdistysten lintuasemat.

Varsinaisten seurantoja koordinoivien tahojen lisäksi lukuisat organisaatiot tukevat merkittävällä tavalla seurantatiedon kerryttämistä, aineistonhallintaa ja seurantatiedon käyttöä.

Lajistoseurantojen erityispiirre luontotyyppi- ja ekosysteemiprosessien seurantoihin verrattuna on se, että vapaaehtoisilla toimijoilla on maaympäristöseurannoissa erityisen suuri rooli. Näihin seurantoihin osallistuu vuosittain tuhansia vapaaehtoisia, varsinkin Luken, Luomuksen ja järjestöjen koordinoimiin seurantoihin. Ammattitasoiset harrastajat keräävät useissa merkittävissä seurannoissa suurimman osan, jopa 95 prosenttia, tiedosta. Useat vapaaehtoisten panoksesta täysin riippuvaiset merkittävät monimuotoisuuden seurantaohjelmat kärsivät kuitenkin siitä, ettei ohjelmilla ole riittävästi resursseja vapaaehtoisten mukaan saamiseen ja mukana pitämiseen.

Paljon lajitietoa kertyy varsinaisten systemaattisten seurantojen ulkopuolella sekä harrastajien että ammattilaisten toimesta (kansalaishavainnot, luontoselvitykset). Useimmiten tämä on tietoa lajin esiintymisestä ja levinneisyydestä: Laji ilmoitetaan havaituksi, mutta lajien puuttumisesta ei saada tietoa.

Huomattava osa tästä luontotiedosta on vaikeasti hyödynnettävää. Systemaattisten seurantojen ulkopuolisten havaintojen hyödynnettävyyttä voitaisiin kehittää havainnointitapoja ohjaamalla ja kehittämällä tallennusmahdollisuuksia sekä käytäntöjä niin, että saataisiin esiintymis- ja runsaustyyppisiä tietoja, joissa ilmoitetaan sekä lajin havaitseminen, että havaitsemattomuus.

Lintu puun oksalla.
Varsinkin linnustosta saadaan paljon lajitietoa myös harrastajilta. Kuvassa sirittäjä. Kuva: Teemu Helonheimo

Aktiiviset lajistoseurannat

Alla listataan eliöryhmittäin seurannan nimi, koordinoiva organisaatio ja yhteyshenkilön nimi. Seurannan nimessä on linkki seurannan omille sivuille tai seurantaa esittelevään lähteeseen, mikäli sellainen on tiedossa.

Kasvit

 • Kasviatlas. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luomus, Henry Väre. Linkki seurannan sivuille (kasviatlas.fi)
 • Kevätviljapeltojen rikkakasviseuranta. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luonnonvarakeskus, Jukka Salonen. Linkki seurannan sivuille (luke.fi)
 • Merenhoidon kasviplanktonseuranta. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Suomen ympäristökeskus, ELY-keskukset, Ahvenanmaan maakuntahallitus, Sirpa Lehtinen. Linkki seurannan sivuille (ymparisto.fi)
 • Metsäkasvillisuusseuranta. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luonnonvarakeskus, Tiina Tonteri. Linkki seurannan sivuille (luke.fi)
 • Rannikkovesien hiekka- ja sorapohjien seuranta. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Metsähallituksen luontopalvelut, Ari Laine. Linkki seurannan sivuille (ymparisto.fi)
 • Rannikkovesien pehmeiden pohjien putkilokasviseuranta. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Metsähallituksen luontopalvelut, Ahvenanmaan maakuntahallitus, Ari Laine. Linkki seurannan sivuille (ymparisto.fi)
 • Sinilevätiedotus. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Suomen ympäristökeskus, ELYt, kunnat, Kristiina Vuorio. Linkki seurannan sivuille (jarviwiki.fi)
 • Uhanalaisten ja direktiivilajiesiintymien seurannat. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Metsähallituksen luontopalvelut, Suomen ympäristökeskus, ELYt, Kaisa Junninen.
 • VMI valtion metsien inventointi. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luonnonvarakeskus, Kari Korhonen. Linkki seurannan sivuille (luke.fi)

Selkärangattomat

 • Avomeren pehmeiden pohjien eläinyhteisöt. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Suomen ympäristökeskus, Henrik Nygård. Linkki seurannan sivuille (ymparisto.fi)
 • Eläinplanktonin koostumus ja määrä. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Suomen ympäristökeskus, ELY-keskukset, Anne-Mari Lehto. Linkki seurannan sivuille (ymparisto.fi)
 • Kimalaisseuranta. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Suomen ympäristökeskus, Luomus, Janne Heliölä. Linkki seurannan sivuille (ymparisto.fi)
 • Kirjanpainanajan- ja havununnan seuranta. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luonnonvarakeskus, Tiina Ylioja. Linkki seurannan sivuille (luke.fi)
 • Maatalousympäristöjen päiväperhosseuranta. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Suomen ympäristökeskus, Janne Heliölä. Linkki seurannan sivuille (ymparisto.fi)
 • Tunturiperhosseuranta. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Suomen Perhostutkijain Seura, Jyrki Lehto. Linkki seurannan sivuille (perhostutkijainseura.fi)
 • Tuomikirvaseuranta. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luonnonvarakeskus, Erja Huusela.
 • Täpläverkkoperhosseuranta. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Helsingin yliopisto, Anna-Liisa Laine, Marjo Saastamoinen.
 • Valtakunnallinen päiväperhosseuranta (NAFI). Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Suomen Perhostutkijain Seura, Luomus, Kimmo Saarinen. Linkki seurannan sivuille (laji.fi)
 • Valtakunnallinen yöperhosseuranta. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Suomen ympäristökeskus, Ida-Maria Huikkonen. Linkki seurannan sivuille (ymparisto.fi)

Selkärankaiset

 • Ahma. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luonnonvarakeskus, Samuli Heikkinen. Linkki seurannan sivuille (luke.fi)
 • Ankerias. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luonnonvarakeskus, Jani Helminen. Linkki seurannan sivuille (luke.fi)
 • Harmaahylje. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luonnonvarakeskus, Mervi Kunnasranta. Linkki seurannan sivuille (luke.fi)
 • Hirviseuranta. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luonnonvarakeskus, Jyrki Pusenius. Linkki seurannan sivuille (luke.fi)
 • IBA-alueiden pesimälinnuston seuranta. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: BirdLife, Tero Toivanen. Linkki seurannan sivuille (birdlife.fi)
 • Ilves. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luonnonvarakeskus, Mia Valtonen. Linkki seurannan sivuille (luke.fi)
 • Itämeren lohi ja meritaimen. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luonnonvarakeskus, Atso Romakkaniemi. Linkki seurannan sivuille (luke.fi)
 • Itämeren rannikkoalueen kuha-, ahven- ja muikkukantojen seuranta. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luonnonvarakeskus, Topi Lehtonen.
 • Itämeren rannikkoalueen siikakannat. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luonnonvarakeskus, Lari Veneranta.
 • Karhu. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luonnonvarakeskus, Samuli Heikkinen. Linkki seurannan sivuille (luke.fi)
 • Kiljuhanhi. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: WWF, Metsähallituksen luontopalvelut, Stefan Siivonen.
 • Lepakkoseuranta: automaattiseuranta tutkimusasemilla. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Lepakkotieteellinen yhdistys, Luomus, Eeva-Maria Tidenberg.
 • Lepakkoseuranta: vapaaehtoisten toteuttama. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luomus, Eeva-Maria Tidenberg.
 • Liito-orava. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luomus, Jari Valkama. Linkki seurannan sivuille (laji.fi)
 • Lintuasemien vakiorengastus. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: BirdLifen jäsenyhdistysten lintuasemat, Luomus, Petteri Lehikoinen. Linkki seurannan sivuille (luomus.fi)
 • Lintujen ja nisäkkäiden ruokintapaikkaseuranta. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luomus, Aleksi Lehikoinen. Linkki seurannan sivuille (luomus.fi)
 • Lintujen rengastus. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luomus, Jari Valkama. Linkki seurannan sivuille (luomus.fi)
 • Lintujen sisämaan seurantapyynti. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luomus, Petteri Lehikoinen. Linkki seurannan sivuille (luomus.fi)
 • Lintuvesien vaikuttavuusseuranta. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Suomen ympäristökeskus, ELYt, Metsähallituksen luontopalvelut, Markku Mikkola-Roos.
 • Läpimuuttavien ja levähtävien lintujen seuranta. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: BirdLife, Teemu Lehtiniemi. Linkki seurannan sivuille (birdlife.fi)
 • Maalintujen linjalaskennat. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luomus, Aleksi Lehikoinen. Linkki seurannan sivuille (luomus.fi)
 • Maalintujen pistelaskennat. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luomus, Aleksi Lehikoinen. Linkki seurannan sivuille (luomus.fi)
 • Majavanpesälaskenta. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luonnonvarakeskus, Annika Herrero.
 • Merihanhen kannanseuranta. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luonnonvarakeskus, Markus Piha.
 • Merikotka poronhoitoalueen ulkopuolella. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Sääksisäätiö. Linkki seurannan sivuille (saaksisaatio.fi)
 • Metsähallituksen vastuupetolinnut: petolintujen seuranta (maakotka, muuttohaukka, tunturihaukka). Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Metsähallituksen luontopalvelut, Stefan Siivonen.
 • Metsähanhen kannanseuranta. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luonnonvarakeskus, Antti Paasivaara. Linkki seurannan sivuille (luke.fi)
 • Metsäkanalinnut (riistakolmiot, kesälaskenta). Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luonnonvarakeskus, Andreas Lindén. Linkki seurannan sivuille (luke.fi)
 • Metsäpeuran kannanseuranta. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luonnonvarakeskus, Antti Paasivaara.
 • Naali. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Metsähallituksen luontopalvelut, Stefan Siivonen.
 • Pesäkorttitutkimus. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luomus, Aleksi Lehikoinen. Linkki seurannan sivuille (luomus.fi)
 • Petolintuseuranta. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luomus, Jari Valkama. Linkki seurannan sivuille (luomus.fi)
 • Pihabongaus. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: BirdLife, Teemu Lehtiniemi. Linkki seurannan sivuille (birdlife.fi)
 • Pikkunisäkässeuranta. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luonnonvarakeskus, Otso Huitu. Linkki seurannan sivuille (luke.fi)
 • Pyöriäinen. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: YM, Turun AMK, Olli Loisa. Linkki seurannan sivuille (ymparisto.fi)
 • Riistanisäkkäät (metsäriistakolmiot, talvilaskenta). Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luonnonvarakeskus, Andreas Lindén. Linkki seurannan sivuille (luke.fi)
 • Riistanisäkkäät ja linnut peltoympäristössä (peltoriistakolmiot). Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luonnonvarakeskus, Andreas Lindén. Linkki seurannan sivuille (oma.riistakolmiot.fi)
 • Ruokintavakiorengastus. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Turun yliopisto, Luomus, Ina Tirri.
 • Saaristolintuseuranta. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Metsähallituksen luontopalvelut, Suomen ympäristökeskus, Luomus, Luonnonvarakeskus. Linkki seurannan sivuille (luomus.fi)
 • Saimaannorppa. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Metsähallituksen luontopalvelut, Miina Auttila. Linkki seurannan sivuille (metsa.fi)
 • Silakka- ja kilohailikantojen seuranta. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luonnonvarakeskus, Jukka Pönni. Linkki seurannan sivuille (luke.fi)
 • Suojelualueiden maalintujen linjalaskennat. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Metsähallituksen luontopalvelut, Ari Rajasärkkä.
 • Suomen lintuatlas. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Turun yliopisto, Luomus, Heidi Björklund. Linkki seurannan sivuille (lintuatlas.fi)
 • Susi. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luonnonvarakeskus, Samuli Heikkinen. Linkki seurannan sivuille (luke.fi)
 • Sääksiseuranta. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Turun yliopisto, Luomus, Jari Valkama. Linkki seurannan sivuille (luomus.fi)
 • Talvehtivien vesilintujen seuranta. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Suomen ympäristökeskus, Luomus, BirdLife, Aleksi Lehikoinen. Linkki seurannan sivuille (ymparisto.fi)
 • Talvilintulaskennat. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luomus, Aleksi Lehikoinen. Linkki seurannan sivuille (luomus.fi)
 • Teno- ja Näätämöjoen vaelluskalaseurannat. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luonnonvarakeskus, Panu Orell. Linkki seurannan sivuille (luke.fi)
 • Uhanalaisten ja harvalukuisten lintulajien seuranta (faunistinen aineisto). Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: BirdLife, Teemu Lehtiniemi. Linkki seurannan sivuille (birdlife.fi)
 • Valkohäntäpeuran kanta-arvio. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luonnonvarakeskus, Sami Aikio.
 • Valkoselkätikka. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: BirdLife, Teemu Lehtiniemi.
 • Vesilintuseurannat. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luomus, Luonnonvarakeskus, Aleksi Lehikoinen. Linkki seurannan sivuille (luke.fi)
 • Vesipuitedirektiivin kalastoseuranta. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luonnonvarakeskus, Timo Ruokonen.
 • Villisika. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luonnonvarakeskus, Mervi Kunnasranta. Linkki seurannan sivuille (luke.fi)
 • Voimakkaasti runsastuneiden lajien seuranta: merimetson pesimäkanta. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Suomen ympäristökeskus, Pekka Rusanen. Linkki seurannan sivuille (ymparisto.fi)
 • Voimakkaasti runsastuneiden lajien seuranta: valkoposkihanhen pesimäkanta. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Suomen ympäristökeskus, BirdLife, HY, Markku Mikkola-Roos. Linkki seurannan sivuille (ymparisto.fi)

Sienet

 • Sieniatlas. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luomus, Tea von Bonsdorff. Linkki seurannan sivuille (sieniatlas.fi)

Useita seurattavia eliöryhmiä

 • MaaMet-seuranta. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Suomen ympäristökeskus, Jukka Aroviita. Linkki seurannan sivuille (syke.fi)
 • Maatalouden ympäristöseuranta. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luonnonvarakeskus, Terho Hyvönen.
 • Meren vieraslajiseuranta. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Suomen ympäristökeskus, ELY-keskukset, Ahvenanmaan maakuntahallitus, Okko Outinen. Linkki seurannan sivuille (ymparisto.fi)
 • Metsähallituksen vaikutusseurannat: metsäseurannat. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Metsähallituksen luontopalvelut, Kaisa Junninen.
 • Metsähallituksen vaikutusseurannat: perinnemaisemat. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Metsähallituksen luontopalvelut, Katja Raatikainen. Linkki seurannan sivuille (julkaisut.metsa.fi)
 • Metsähallituksen vaikutusseurannat: suot. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Metsähallituksen luontopalvelut, Santtu Kareksela.
 • Rannikkovesien makrolevä- ja sinisimpukkayhteisöt. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: ELY-keskukset, Suomen ympäristökeskus, Ahvenanmaan maakuntahallitus, Henrik Nygård. Linkki seurannan sivuille (ymparisto.fi)
 • Rannikkovesien pehmeiden pohjien eläinyhteisöt. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: ELY-keskukset, Suomen ympäristökeskus, Ahvenanmaan maakuntahallitus, Henrik Nygård. Linkki seurannan sivuille (ymparisto.fi)
 • Vieraslajiseurannat. Seurannan järjestäjä ja yhteyshenkilö: Luonnonvarakeskus, Erja Huusela. Linkki seurannan sivuille (luke.fi)